Image by Nathan Dumlao

 קהילות

אנחנו אוהבים אנשים, חיבורים וידע.

לכן הקמנו מספר קהילות ייעודיות לעורכי דין ולמנהלי שיווק ופיתוח עסקי בעולם המשפט

Meet Our Communities

  • Facebook

 קהילת נשות ואנשי הליגל מרקטינג בישראל.

  • Facebook

קהילה לשיתוף תוכן ומידע במגוון התחומים הנדרשים לעורכות ועורכי דין על-מנת לייצר קריירה משפטית - וחיים - שהם אוהבים.

  • Facebook

קהילת עורכות הדין החזקות בישראל.